Vi mäter och följer upp effekter av social förändring bland unga.

frysen13

År 2014 fick Fryshuset medel från Postkodlotteriet för att pröva social impact bond modellen i en svensk kontext och tar nu projektet vidare genom att öppna ett institut. Institutet ska med Fryshusets värdegrund som bas arbeta som en oberoende intermediär för att främja sociala innovationer och sociala investeringar.

Vi tror att sociala utmaningar går att lösa framgångsrikt, utan ökade kostnader, genom att identifiera hållbara sociala insatser och investeringar där fokus ligger på att uppnå önskade effekter. Vår affärsidé är att utifrån en önskad samhällseffekt, hitta lämpliga lösningar och finansieringsmodeller som främjar förebyggande och tidiga insatser.

Målet med Institutet är att i högre grad utnyttja befintliga resurser på ett smartare, effektivare och mer hållbart sätt genom att skapa en förflyttning från att betala för utförda tjänster till att betala för uppnådd förändring hos målgruppen.

Vår vision är ett samhälle där olika aktörer tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att lösa vår tids sociala utmaningar.

Lösningar som främjar tidiga insatser
Vi hittar lösningar och finansieringsmodeller som främjar förebyggande och tidiga insatser, riktade till barn och unga. Med fokus på önskad förändring hos målgruppen och genom tydliga effektmål skapar vi förutsättningar för att berörda aktörer ska kunna fatta relevanta och kostnadseffektiva beslut.

För att möjliggöra uppföljning och styrning utvecklar vi indikatorer för effektmätning. Vi lyfter även fram det ekonomiska värdet av sociala insatser, på individ-, lokal- och samhällsnivå.

En samverkande intermediär
Vi ser oss själva som en samordnare eller intermediär mellan offentlig sektor, näringsliv och andra idéburna organisationer. Vi är övertygade om att samverkan mellan dessa aktörer är helt nödvändig för att klara de stora samhällsutmaningarna.

Vi har dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med olika samhällssektorer och även en god insikt om aktörernas olika drivkrafter och roller. Vi är vana vid att skapa goda relationer och kan överbrygga språk-och kulturskillnader samt har alltid målgruppens bästa för ögonen.

Institutets film om Social Impact Bond